Kontakt pro agentury

Kontakt pro agentury

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 KÖLN (GERMANY)

234 495 495
po-čt: 09.00-18.00
pá: 09.00-15.30
so-ne: zavřeno

Přihlášení pro cestovní agentury

Chtěli byste prodávat naše produkty ve vaší cestovní agentuře? Pak si prosím pozorně přečtěte následující partnerskou dohodu. Tato dohoda vytváří právní základ pro partnerskou spolupráci mezi TravelTrex GmbH, Bonner Straße 484-486, 50968 Köln (dále jen jako TT) a agenturou a je pro obě strany závazná. Váš souhlas nám potvrdíte tím, že kliknete na odkaz na konci tohoto odstavce resp. textu. Tento odkaz vás automaticky navede k registraci.

Partnerský program je založen na přenose cookies. SnowTrex-Cookie je platné 30 dní. Po přihlášení do partnerského programu má partner možnost vytvořit si odkazy na všechny libovolné podstránky internetové stránky SnowTrex, přičemž jsou možné různé úpravy a přizpůsobení designu partnerově webové stránce. K tomu má partner na výběr různé možnosti reklamy (bannery, loga, atd.), které se dají rychle a bezproblémově integrovat.


Obsah partnerské dohody
 1. Všeobecná ustanovení
 2. Povinnosti agentury
 3. Povinnosti organizátora
 4. Podpora prodeje
 5. Objednávka zájezdu, potvrzení zájezdu a platební styk
 6. Ukončení smlouvy
 7. Zachování tajemství
 8. Ochrana dat
 9. Stanovení provize
 10. Soudní příslušnost
 11. Změny ve smlouvě
 12. Záruka a odpovědnost
 13. Závěrečná ustanovení

 1. Všeobecná ustanovení

  Obě výše uvedené společnosti se dohodly společně prodávat zájezdy, přičemž budou společností TT organizované zájezdy zprostředkovány dle společností TT stanovených podmínek, cen a popisů a uhrazeny na účet TT.

  Agentuře jsou nabídnuty k dispozici odpovídající známé reklamní prostředky produktů a služeb v rámci TT navrženým programem. TT poskytne agentuře v osobní partnerské oblasti výběr z reklamních prostředků (loga, bannery, grafiky, texty) a také návod na umístění programu na webové stránky agentury. Po uzavřením smlouvy bude agentuře přiděleno čtyřmístné agenturní číslo. V případě, že agentura umístí TT produkty online, budou pomocí linku s agenturním číslem (partner cookie) přiděleného partnerským programem rozpoznáni zákazníci, kteří objednají přes webovou stránku agentury.Agentura obdrží odměnu v závislosti na úspěšnosti prodeje zboží a služeb, které jsou uskutečněny přes odkazy napojené přímo na TT webové stránky. Produkty a služby, které nejsou výslovně nabízeny v rámci partnerského programu - např. služby třetích stran - jsou vyjmuty z odměn. Výpočet odměny probíhá dle 9. bodu smlouvy.

  Agentura výslovně prohlašuje, že je podnikatelem. Je-li agentura malým podnikem s jinými daňovými podmínkami, musí toto neprodleně oznámit TT.
 2. Povinnosti agentury

  Agentura se zavazuje pečlivě a svědomitě zprostředkovávat nabídky a služby TT. Zodpovědný přístup k prodeji se tímto vztahuje na všechny pomocné síly agentury. Agentura se zavazuje:
  • ochotně a bezplatně poskytovat zájemcům o zájezdy informace o nabídkách TT a přistupovat k aktivnímu prodeji podle nejlepšího vědomí a svědomí;
  • vystupovat vůči zákazníkům výlučně jako zprostředkovatel služeb TT a uvědomit zákazníka, že právoplatné potvrzení rezervace zájezdu může učinit výhradně pořadatel zájezdu;
  • nevystupovat jako zprostředkovatel nabídek a služeb pro další jinou agenturu, s kterou TT odmítla spolupráci;
  • neprodleně informovat TT o agenturou přijatém stornu resp. zrušení zájezdu s udáním data storna a jména zákazníka;
  • neprodleně informovat TT o přijatých reklamací;
  • zajistit kvalitní zákaznický servis a poradenské služby, pro které angažuje kvalifikovaný personál;
  • zdržet se jakýchkoli prostředků, které by mohli negativně ovlivnit prodej služeb TT jinými obchodními partnery;
  • zprostředkovávat nabídky, služby, ceny, cestovní a platební podmínky, které TT poskytuje k dispozici, resp. prezentovat tyto v médiích, příslušných k těmto účelům. Toto se týká především Standardního formuláře pro informace ke smlouvě o souborných službách. Je nezbytně nutné, aby tyto byly zákazníkům předány před uzavřením smlouvy. Kromě toho musí být zákazník informován o platných vstupních a zdravotních požadavcích týkajících se jím objednaného zájezdu.
  • při online integraci produktů resp. při použití reklamních prostředků TT tzv. TravelTrex cookie umístit jen ve chvíli, kdy zákazník interaguje s webovou stránkou obchodníka prostřednictvím použití reklamních prostředků integrovaných na partnerských stránkách nebo provede akci na stránkách obchodníka v případě, že smluvní partner webové stránky obchodníka integroval přímo. V ostatních případech je umístění tzv. cookie a tímto získaný nárok na provizi zakázán. V případě jednání smluvním partnerem v rozporu s tímto ustanovením platí pokuta za porušení smlouvy ve výši až 5 000 € jako dohodnuta.
  Poruší-li agentura tyto závazky a vzniknou tím nároky na odškodné třetích vůči TT, je agentura zavázána nárok vůči TT neuplatnit resp. poskytnout TT finanční náhradu. Toto ustanovení platí i pro náklady, které jsou nezbytné pro jejich obranu, pro nutnou právní pomoc nebo při zřejmém zneužití agenturou.V případě, že nebude možné zájezd zaviněním agentury řádně provést, může TT uplatnit nárok na úhradu vzniklých poplatků za storno dle platných cestovních a platebních podmínek.

  Je ponecháno na vůli agentury dokázat, že vzniklá škoda je nepatrnější. Uplatnění nároku na vyšší náhradu škody si pořadatel zájezdů vyhrazuje.

  Agentura nesmí svou webovou stránku v žádném případě přizpůsobit tak, aby mohlo dojít k záměně s webovou stránkou TT, nebo byl vzbuzen dojem, že se z části nebo zcela jedná o webovou stránku TT. Výjimkou jsou v rámci partnerského programu od TT k dispozici dané webové stránky. Dále není agentuře dovoleno v internetových katalozích a internetových vyhledávačích (Google, Yahoo, atd.) umísťovat reklamu s klíčovým slovem SNOWTREX (také v jiné písemné podobě a tvarech), např. v Google Adwords, kde termín SNOWTREX je chráněnou obchodní značkou. Značku SNOWTREX stejně jako její odvozené nebo chybně napsané podoby přes typ shody (broad-type) je třeba v seznamu klíčových slov negovat. Za každé porušení a jednání v rozporu s podmínkami je smlouvou stanovena pokuta ve výši 1 500,00 €. TT si vyhrazuje právo na uplatnění jakýchkoli dalších nároků. Agentura není oprávněna dělat nabídky jménem TT, přijímat je, nebo jako TT vystupovat. Kromě toho je zakázáno podávat informace třetím stranám, které by mohli vzbudit dojem zastoupení. Při porušení těchto povinností je agentura odpovědná za plnou náhradu škod vůči TT.
 3. Povinnosti organizátora

  TT zastává všechny povinnosti, které pro něj vyplývají jakožto organizátora zájezdů. Ty zahrnují odborné poradenství pro zákazníky prostřednictvím call centra TT. TT vystupuje vůči všem jako pořadatel zájezdů. TT se zavazuje osvobodit agenturu od případných nároků uplatňovaných ze strany zákazníka, pokud tyto nároky nespočívají v tom, že za ně ručí agentura sama na základě atributu zprostředkovatele nebo organizátora zájezdů.

  Vyřizování stížností a reklamací zákazníka, které vyplývají z organizace zájezdu je čistě záležitostí TT. V případě, že je TT povinen uhradit zákazníkovi odškodnění, které vzniklo na základě nekvalitních služeb agentury, bude tato částka účtována agentuře.

  TT se zavazuje řádně a neprodleně zpracovávat příchozí objednávky v pořadí, tak jak byly doručeny. Totéž se týká i doručených reklamací.
 4. Podpora prodeje

  Vlastní reklamní aktivity agentury, ve kterých budou zmíněny produkty TT, smí být zveřejněny jen se souhlasem TT. Při prezentaci produktů v digitálních mediích jako např. internet nebo teletext lze použít oficiální loga TT resp. je dále poskytovat k dispozici, jen na základě písemného souhlasu TT.

  Se vznikem smlouvy získá agentura nepřenosné, kdykoli vypověditelné právo na materiály, které dal TT k dispozici na své webové stránky za účelem reklamy pomocí vytvoření odkazů na webovou stránku TT. Toto právo neobsahuje oprávnění přejaté materiály měnit nebo jiným způsobem upravovat, ledaže by TT udělilo k tomuto předem písemné povolení.
  Reklamní předměty nesmějí být použity za jiným účelem než k propagování SnowTrex produktů.
  Licence zaniká výpovědí smlouvy.
  Změna URL - adresy webové stránky agentury není změnou smlouvy a práva a povinnosti smlouvy zůstávají nedotčena.

  V pravidelných intervalech informuje TT agenturu o aktuálních produktových a programových novinkách v rámci partnerského newsletteru. Novinky pro partnery budou zasílány na e-mailové adresy, uložené v sekci pro partnery. Souhlas se zasíláním partnerského newsletteru, udělený uzavřením smlouvy, může agentura kdykoli odvolat.
 5. Objednávka zájezdu, potvrzení zájezdu a platební styk

  1. Zpracování objednávky bude provedeno přes webové stránky://www.snowtrex.cz/objednavka.html, zadáním čísla agentury a příslušné online objednávky. Pokud bude zvolen jiný proces rezervace, nemůže obchodník zaručit správné přidělení provize. Pokud budou zájezdy prodány přes webovou stránku přičleněnou dané cestovní kanceláři, bude uzavřena partnerská dohoda, která byla uložena na internetu a je odlišná od smlouvy agentury.
  2. Agentura má právní moc zajistit svému zákazníkovi zájezd a je zodpovědná za to, že budou zákazníkovy vždy předloženy aktuální platné cestovní podmínky a ustanovení o ochraně osobních údajů TT. Objednávka musí obsahovat jméno, adresu a datum narození zákazníka, jakožto i jméno a datum narození ostatních účastníků. Není povoleno udat adresu agentury. Na vyžádání nabízíme 24 hodinovou rezervaci na danou objednávku. Aby to bylo možné, musí být agenturou nejdříve zvolena forma inkaso, která musí být schválena TT (viz §5d). Závazné potvrzení objednávky na kterou byla 24 hodinová rezervace vykonána, musí být provedené písemnou formou na e-mail info-cz@snowtrex.com. Pokud tak nebude provedeno v daném termínu, bude objednávka automaticky stornována. Cestovní smlouva a právní platnost ceny zájezdu nabudou účinnosti až zasláním potvrzení zájezdu TT zákazníkovi. Odblokování pro používání externích CRS (Merlin) lze provést jen se souhlasem TT. Agentura, se kterou TT uzavřel smlouvu, ručí za všechny objednávky, které byly učiněny přes její číslo agentury. Potvrzené rezervace jsou vždy pokládány za závazné. Při stornování objednávky vznikají storno poplatky. Při přeobjednání nebo změnách objednávky mohou rovněž vzniknout storno poplatky.
   Přístup k využívání dat přes externí složky CRS (Merlin) vyžaduje souhlas TT.
  3. Rezervace zájezdu obsahuje jméno, příjmení, datum narození, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo (pokud možno na mobilní telefon) zákazníka, jakožto jména, příjmení a data narození ostatních cestujících. Údaj o adrese agentury není povolen. Poskytování údajů objednávky třetí osobě je povoleno výlučně jen s písemným souhlasem TT.
  4. Platba je prováděna přímým inkasem: Veškerý platební styk probíhá výlučně mezi TT a zákazníkem. Potvrzení zájezdu/účet a podklady k zájezdu budou TT zaslány přímo zákazníkovi. Platba převodem přes agenturu je v zásadě možná, vyžaduje ale písemnou formu a TT ji musí potvrdit.

 6. Ukončení smlouvy

  1. Oboustranná výpovědní lhůta činí 3 měsíce vždy ke konci měsíce a vyžaduje písemnou formu.
  2. Smlouva bude ukončena, aniž by byla požadována výpověď s okamžitou platností v případě
   • návrhu na zahájení konkurzního řízení vůči majiteli nebo společníkům agentury nebo vůči agentuře.
   • používání nepovolených obrázků a textů agenturou.
   • používání a poskytování informací o prodeji jiným subjektům bez předchozího svolení TT.
   Při předložení jiného důležitého důvodu, např. při neplnění resp. zanedbání povinností smlouvy, protiprávnímu jednání nebo poškození zájmů TT, může být smlouva vypovězena s okamžitou platností.
  3. Také po ukončení smlouvy, bez ohledu na to co bylo důvodem ukončení, zůstávají pro obě strany z této smlouvy vyplývající povinnosti platné až do ukončení všech otevřených obchodních záležitostí.
  4. Po ukončení smlouvy je agentura povinna neprodleně odstranit z internetu veškeré TT poskytované informace a vytvořené značky (např. banner). Agentuře není povoleno používat v písemné a jiné formě komunikace jméno TT a nesmí dále nabízet produkty TT. Agentura je dále povinna neprodleně vrátit veškeré TT poskytované reklamní prostředky, podklady k objednávkám a vyúčtování a to nejpozději po ukončení všech otevřených obchodních záležitostí.

 7. Zachování tajemství

  Protože každá z obou smluvních stran poskytuje straně druhé v rámci dohodnuté spolupráce obchodní informace, zavazují se obě strany diskrétně nakládat s informacemi, týkajících se obchodních plánů, produktů, služeb, vývoje, financí a jiných obchodních aspektů.

  Zachování obchodního tajemství platí také zejména pro výši provize.Tento závazek se rovněž vztahuje na informace, které jsou všeobecně známé a jsou dostupné z přístupných zdrojů (nikoli zdrojů dané smluvní strany). Tento závazek je platný rovněž pro dobu po ukončení smlouvy.

  TT poskytuje agentuře ochranu zákazníků, tj. TT se zavazuje nepoužívat jména zákazníků, seznamy zákazníků nebo jiná data týkající se zákazníků pro vlastní obchodní účely nebo je předávat třetím stranám.
 8. Ochrana dat

  Smluvní strany se zavazují k tomu, že se v souvislosti s plněním této smlouvy seznámily s tím, že s údaji o zákaznících budou zacházet přísně podle ustanovení vztahujících se k ochraně dat, především v souladu s příslušnými právními ustanoveními o ochraně osobních údajů a EU-GDPR. Data smějí být použita pro reklamní účely pouze v rozsahu stanoveném zákonem a poskytnuta třetím stranám pouze v rámci nezbytném pro vykonání smlouvy.
 9. Stanovení provize

  1. Způsob vyúčtování
   Agentura obdrží za zprostředkování služeb TT provizi ve výši 7 %. Nárok na odměnu vzniká v nástupní den zájezdu, vyúčtování a vyplacení odměny se provádí měsíčně.

   Do vyúčtování provize jsou zahrnuty veškeré náklady, aplikace a nároky, které vznikly smluvnímu partnerovi v souvislosti se zprostředkováním produktů a služeb obchodníka.

  2. Podklady pro výpočet
   Základem pro výpočet provize je obrat v měně „euro“, přepočtený podle momentálního denního kurzu v den objednávky. Provize bude vypočítána ze vzniklého celkového obratu, do něhož jsou rovněž započítány veškeré objednané služby navíc. Přijaté storno poplatky a přiobjednané služby či jiné změny v objednávce budou při vypočítávání provize plně zohledněny. Partnerský program je založen na přenosu cookies. SnowTrex cookies s příslušným číslem agentury mají platnost 30 dní. Na základě přenosu cookies bude partnerovi přidělena provize.

   Protože obchodník při nákupu skipasů obdrží jen malou, nebo neobdrží vůbec žádnou provizi (např. Ischgl), nebude cena za skipas - až na některé výjimky - započtena do celkové částky pro výpočet provize. Za dodatečné poplatky a daně, o které se navýší cena zájezdu (např. pobytová taxa, poplatek za čipovou kartu, poplatek za kreditní kartu), neobdrží smluvní partner žádnou provizi. Za leteckou dopravu neobdrží smluvní partner žádnou provizi.

   Nárok na provizi nevzniká v případě, že zákazník zcela nebo částečně nesplní povinnosti platby zájezdu. Provize bude vypočítána z částky, kterou zákazník skutečně uhradil.

   V případě, že bude muset být zájezd z důvodu nevyhnutelných a výjimečných okolností v místě určení nebo v jeho bezprostřední blízkosti nebo z důvodu nedosažení minimálního počtu cestujících zrušen, nemá smluvní partner žádný nárok na provizi. Pokud bude organizace zájezdu pozměněna, vzniká smluvnímu partnerovi nárok na provizi z upravené ceny za zájezd.

  3. Dodatečná provize za přiobjednané služby
   Dodatečné služby (Extras) jako např. zapůjčení materiálu, kurzy lyžování/snowboardingu jsou důležitou součástí produktů TT. Protože nemohou být tyto služby z technických důvodů (mnoho IBE/CRS nemůže tyto zobrazit), nebo z neznalosti zákazníků objednány, vyhrazuje si TT právo informovat zákazníky v souvislosti s jejich objednávkou o výhodách těchto dodatečných služeb. Tato služba je pro agentury bezplatná a případné navýšení obratu o dodatečně přiobjednané služby bude agentuře připsáno k celkové provizi za zprostředkování služeb. Ochrana zákazníka zůstává platná.

 10. Soudní příslušnost

  Smlouva podléhá německému právu. V případě sporu plynoucího z této smlouvy je jako místo soudu stanoveno německé město Kolín nad Rýnem.
 11. Změny ve smlouvě

  TT si vyhrazuje možnost kdykoli změnit pravidla a ujednání této dohody. Agentura je o těchto změnách informována e-mailem. Pokud do jednoho týdne od přijetí změn neproběhne vypovězení smlouvy, platí změny za přijaté.
 12. Záruka a odpovědnost

  TT tímto ujišťuje, že jeho webová stránka je provozována v rámci aktuálních technických možností. Za další nároky nepřebírá TT odpovědnost.Kromě toho je ručení právně-obchodních zástupců, pomocných sil TT omezeno na úmysl a hrubou nedbalost. V případě povinné náhrady škody TT vyplývající ze smlouvy, je ručení za majetkové škody omezeno na odhadovanou škodu, maximálně však ve výši příjmů z provizí za poslední měsíc.
 13. Závěrečná ustanovení

  Pokud je jedno ze smluvních ustanovení neúčinné, je v zájmu obou smluvních partnerů, vytvořit taková opatření, aby se tato podobala ekonomickému účelu neúčinné dohody. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále platná. Nevztahuje se na podružné úmluvy. Veškeré změny znění smlouvy vyžadují písemnou formu.