Kontakt pro agentury

Kontakt pro agentury

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 KÖLN (GERMANY)

234 495 495
po-čt: 09.00-18.00
pá: 09.00-15.30
so-ne: zavřeno

Přihlášení pro provozovatele webů

Chcete nás umístit na Vaši webovou stránku? Přečtěte si prosím pozorně následující partnerskou dohodu. Tato dohoda obsahuje základní právní normy partnerské dohody mezi TravelTrex GmbH (dále jen jako obchodník) a partnerem (provozovatelem webové stránky, dále jen jako smluvní partner) a je pro obě strany závazná. Váš souhlas s dohodou potvrdíte tím, že kliknete na odkaz na konci tohoto odstavce nebo tohoto textu. Tento odkaz vás automaticky odkáže k registraci.

Program pro partnery je založen na přenosu cookies, SnowTrex cookies mají dobu platnosti 30 dní. Po registraci k partnerskému programu mohou být partnerské odkazy umístěny na kteroukoli podstránku webové stránky SnowTrex, přičemž si můžete vybrat mezi různými úpravami. Možné jsou také úpravy a přizpůsobení designu na webovou stránku partnera. Kromě toho si můžete vybrat mezi různými reklamními prostředky (banner, logo, aj.), které umožňují rychlé a snadné propojení.Obsah partnerské dohody
 1. Předmět smlouvy
 2. Vznik smlouvy
 3. Podpora prodeje a licence
 4. Konstrukce a obsluha webové stránky partnera
 5. Výpočet provize
 6. Práva a povinnosti obchodníka
 7. Povinnosti smluvního partnera
 8. Ukončení smlouvy
 9. Soudní příslušnost
 10. Změny smlouvy
 11. Zachování tajemství
 12. Ochrana dat
 13. Záruka a odpovědnost
 14. Závěrečná ustanovení

 1. Předmět smlouvy

  Předmětem smlouvy je reklamní a provozní spolupráce mezi smluvním partnerem a obchodníkem za účelem společného prodeje zájezdů.

  Smluvnímu partnerovi (provozovateli webových stránek) budou příslušnými a známými reklamními prostředky poskytnuty produkty a služby, které jsou součástí obchodníkem vytvořeného programu.V sekci partnerský program poskytne obchodník smluvnímu partnerovi různé reklamní prostředky (loga, bannery, obrázky, texty) a podrobné instrukce pro napojení programu na webové stránky smluvního partnera. Po uzavření smlouvy bude smluvnímu partnerovi přiděleno čtyřmístné číslo agentury. Pomocí odkazů, které byly přiděleny v partnerském programu s připojeným číslem agentury (cookie partnera), jsou registrováni zákazníci, kteří byli zprostředkováni přes webové stránky smluvního partnera.
  Smluvní partner obdrží za uskutečněné transakce odměnu v závislosti na úspěšnosti programu prodeje zboží či služeb, které vznikly na základě přímého odkázání na obchodníkovi webové stránky. Na produkty a služby, které nejsou vyloženě součástí partnerského programu (např. služby třetí osoby) se odměny nevztahují.
  Výše odměny bude vypočítána dle 5. bodu smlouvy.

  Agentura výslovně prohlašuje, že je podnikatelem. Je-li agentura malým podnikem s jinými daňovými podmínkami, musí toto neprodleně oznámit obchodníkovi.
 2. Vznik smlouvy

  Obchodník poskytne k dispozici svůj formulář s online žádostí. Po přeposlání vyplněného formuláře bude žádost zkontrolována a v případě jejího přijetí bude žádost smluvnímu partnerovi písemně potvrzena. Předpokladem pro přijetí žádosti je obchodní činnost smluvního partnera.
  Smluvní partner se tímto zaručuje, že jeho webové stránky neobsahují materiál podporující kriminalitu, pornografii, rasistickou nesnášenlivost nebo politicky extremistický obsah. Jsou-li v této souvislosti vůči obchodníkovi nárokovány požadavky třetí osoby, je smluvní partner povinen obchodníka od těchto nároků, jako např. pořádkové pokuty, úhrady škod nebo výlohy za právní obhajobu, osvobodit.
 3. Podpora prodeje a licence

  Vlastní reklama smluvního partnera, ve které je umístěn produkt od obchodníka, musí být nejdřív projednán a odsouhlasen obchodníkem. U prezentací v elektronických nebo tiskových mediích se musí dbát na to, že použití obchodníkova loga případně předání log atd. smí být učiněno pouze s písemným souhlasem obchodníka.

  Se vznikem smlouvy získává smluvní partner nepřenosné a kdykoli vypověditelné právo využívat veškerý materiál obchodníka, který je přístupný na jeho webové stránce, za účelem reklamy pomocí odkazu na obchodníkovu webovou stránku. Toto právo nezahrnuje oprávnění poskytovaný materiál jakkoli upravovat, pouze v případě, že by k tomu předem obdržel od obchodníka písemné povolení.
  Reklamní prostředky nesmějí být použity za jiným účelem než je propagace SnowTrex produktů.
  Tato licence zaniká vypovězením smlouvy.
  Změna URL adresy webové stránky smluvního partnera není považována za změnu ve smlouvě a jeho práva a povinnosti ze smlouvy zůstávají nedotčená.
 4. Konstrukce a obsluha webové stránky partnera

  Smluvní partner umístí na svou webovou stránku v rámci programu poskytované reklamní prostředky a vytvoří tak spojení k webové stránce obchodníka. S pomocí přidělených kódů pro odkazy může obchodník ve svém registračním systému identifikovat zákazníky, kteří byli zprostředkováni přes webovou stránku smluvního partnera. Změny v odkazech jsou možné jen se souhlasem obchodníka (odkazy na hlubší vrstvy stránky jsou možné). Obchodník si vyhrazuje právo na úpravu odkazů.
  Vytvoření doplňkových reklamních prostředků, které se vztahují na obchodníka, lze provádět pouze s jeho souhlasem. Tyto reklamní prostředky mohou být vloženy až po písemném souhlasu obchodníka.
 5. Výpočet provize

  1. Způsob vyúčtování
   Smluvní partner obdrží provizi z uskutečněných obchodních transakcí mezi zákazníky a obchodníkem, které vznikly přes jeho webové stránky. Nárok na provizi vzniká v den nástupu na zájezd, vyúčtování a vyplacení provize se provádí vždy měsíčně a na konci toho měsíce, v němž se zájezd uskutečnil.
   Procentuální sazba se pohybuje mezi 5% a 10%. Systém je automaticky nastaven na 5%. Výše provize je závislá na výši obratu a rovněž na způsobu spolupráce. Existují následující stupně provizí:
   Forma partnerství Obrat: Provize:
   Startup-Partner do 15.000 € 5,0%
   Profi-Partner od 15.000 € 6,0%
   Premium-Partner od 30.000 € 7,0%
   Power-Partner od 50.000 € 8,0%
   VIP-Partner od 75.000 € 9,0%
   Exclusive-Partner od 100.000 € 10,0%
   Pro zařazení do vyššího provizního stupně se musí smluvní partner sám přihlásit do 30.06. u obchodníka. Zvýšení je pak provedeno zpětně od 01.06. předchozího roku.

   Smluvnímu partnerovi bude přiděleno číslo agentury a heslo, které mu umožní přístup k osobní online statistice, v níž se může informovat o aktuálním stavu svého obratu a vzniklé odměně.

   Pro výpočet provize je směrodatné příslušné číslo agentury platné v daném účetním roce (všechny zájezdy od 1. června do 31. května), v němž byly uskutečněny objednávky zájezdů obchodníka.
   Při vyplácení provize budou plně zohledněny všechny výdaje, náklady a požadavky, které smluvnímu partnerovi v souvislosti se zprostředkováním obchodníkových produktů vznikly.

  2. Výpočet provize
   Základem pro výpočet provize je obrat v měně „euro“, přepočtený podle momentálního denního kurzu v den objednávky. Provize bude vypočítána ze vzniklého celkového obratu, do něhož jsou rovněž započítány veškeré objednané služby navíc. Přijaté storno poplatky a přiobjednané služby či jiné změny v objednávce budou při vypočítávání provize plně zohledněny. Partnerský program je založen na přenosu cookies. SnowTrex cookies s příslušným číslem agentury mají platnost 30 dní. Na základě přenosu cookies bude partnerovi přidělena provize.

   Protože obchodník při nákupu skipasů obdrží jen malou, nebo neobdrží vůbec žádnou provizi (např. Ischgl), nebude cena za skipas - až na několik výjimek - započtena do celkové částky pro výpočet provize. Za dodatečné poplatky a daně, o které se navýší cena zájezdu (např. pobytová taxa, poplatek za čipovou kartu, poplatek za platbu kreditní kartou), neobdrží smluvní partner žádnou provizi. Stejně tak se provize nevztahuje na leteckou dopravu, kterou zákazník obdrží bez jakýchkoli přirážek.
   Nárok na provizi nevzniká tehdy, když zákazník neuhradí částku za zájezd vůbec anebo jen zčásti. Provize se vypočítá z uhrazené částky zákazníka.

   V případě, že bude muset být zájezd z důvodu nevyhnutelných a výjimečných okolností v místě určení nebo v jeho bezprostřední blízkosti nebo z důvodu nedosažení minimálního počtu cestujících zrušen, nemá smluvní partner žádný nárok na provizi. Pokud bude organizace zájezdu pozměněna, vzniká smluvnímu partnerovi nárok na provizi z upravené ceny za zájezd.

  3. Dodatečná provize na přiobjednané služby
   Dodatečné služby (služby navíc) jako např. zapůjčení materiálu nebo kurzy lyžování/snowboardingu jsou důležitou součástí produktů obchodníka. Protože nemohou být tyto služby z technických důvodů (mnoho IBE/CRS nemůže tyto zobrazit), nebo z neznalosti zákazníků objednány, vyhrazuje si obchodník právo informovat zákazníky v souvislosti s jejich objednávkou o výhodách těchto dodatečných služeb. Tato služba je pro agentury bezplatná a případné navýšení obratu o dodatečně přiobjednané služby bude agentuře připsáno k celkové provizi za zprostředkování služeb.
 6. Práva a povinnosti obchodníka

  Obchodník poskytne smluvnímu partnerovi všechny požadované informace pro vytvoření odkazů. Tyto informace jsou k dispozici po přihlášení do osobní sekce partnerského programu, k němuž dostane smluvní partner přístup formou hesla.

  Obchodník zpracovává a uchovává přes partnerský odkaz provedené objednávky, eviduje množství a částky přes partnerské odkazy uskutečněných objednávek, poskytuje smluvnímu partnerovi statistiku o prodeji, vyřizuje administrativu, platby a jiné s tímto spojené zákaznické služby.

  V pravidelných intervalech informuje obchodník obchodního partnera o aktuálních produktových a programových novinkách v rámci partnerského newsletteru. Novinky pro partnery budou zasílány na e-mailové adresy, uložené v sekci pro partnery. Souhlas se zasíláním partnerského newsletteru, udělený uzavřením smlouvy, může obchodní partner kdykoli odvolat.
 7. Povinnosti smluvního partnera

  Odpovědnost za správné technické vložení a umístění odkazů má výlučně smluvní partner. Smluvnímu partnerovi je povoleno používat jen takové odkazy, které jsou poskytovány v rámci partnerského programu. V opačném případě obchodník nezaručuje správnou registraci a vyúčtování provize za prodej produktů obchodníka.
  Smluvní partner je zodpovědný za instalaci, obsluhu a péči odkazů, jakožto i za obsah, který je na webových stránkách zobrazován. Odpovědnost se rovněž vztahuje na technický provoz stránek, obzvláště za odkazy na webové stránky obchodníka. Smluvní partner se zaručuje, že obsah jeho stránek nepoškozuje práva třetích a není v rozporu se zákonem.

  Poruší-li smluvní partner tyto závazky a vzniknou tím třetí osobě nároky na odškodnění vůči obchodníkovi, je smluvní partner povinen osvobodit obchodníka od těchto nároků resp. mu poskytnout finanční náhradu. Toto ustanovení platí rovněž pro náklady, které vzniknou z důvodu odvrácení těchto nároků, nutného právního zastoupení nebo zjevného zneužití smluvním partnerem.
  V případě, že nebude možné zájezd zaviněním smluvního partnera řádně provést, může obchodník uplatnit nárok na úhradu vzniklých poplatků za storno dle platných cestovních a platebních podmínek. Je ponecháno na vůli smluvního partnera dokázat, že vzniklá škoda je nepatrnější. Uplatnění nároku na vyšší náhradu škody si obchodník vyhrazuje.

  Smluvní partner se zavazuje tzv. cookie obchodního partnera umístit jen ve chvíli, kdy zákazník interaguje s webovou stránkou obchodníka prostřednictvím použití reklamních prostředků integrovaných na partnerských stránkách nebo provede akci na stránkách obchodníka v případě, že smluvní partner webové stránky obchodníka integroval přímo. V ostatních případech je umístění tzv. cookie a tímto získaný nárok na provizi zakázán. V případě jednání smluvním partnerem v rozporu s tímto ustanovením platí pokuta za porušení smlouvy ve výši až 5 000 € jako dohodnutá.

  Smluvnímu partnerovi není povoleno upravovat své webové stránky takovým způsobem, aby vzniklo nebezpečí záměny těchto webových stránek s webovými stránkami obchodníka nebo vznikl dojem, že webová stránka smluvního partnera patří zcela nebo zčásti obchodníkovi. Výjimku tvoří obchodníkem v rámci partnerského programu poskytované webové stránky. Dále není smluvní partner oprávněn umisťovat v internetových katalozích a vyhledávačích (seznam, google, yahoo…) reklamní inzeráty s výrazem SNOWTREX (a jeho odvozenými formami) např. na Sklik nebo Google AdWords, neboť pojem SNOWTREX je ochrannou značkou obchodníka. Značku SNOWTREX stejně jako její odvozené nebo chybně napsané podoby přes typ shody (broad-type) je třeba v seznamu klíčových slov negovat. Za každý případ porušení je sjednána smluvní pokuta ve výši 1 500 €. Obchodník si vyhrazuje právo na uplatnění dalších nároků. Smluvní partner není oprávněn nabízet produkty, přijímat poptávky ve jménu obchodníka nebo obchodníka jakkoli zastupovat. Dále není smluvnímu partnerovi povoleno poskytovat třetí osobě údaje, které by mohly vyvolat dojem oprávněného zastupování obchodníka smluvním partnerem. Při porušení těchto povinností je smluvní partner vůči obchodníkovi zavázán k náhradě škod v plné výši.
 8. Ukončení smlouvy

  1. Oboustranná výpovědní lhůta činí tři měsíce ke konci měsíce. Výpověď vyžaduje písemnou formu.
  2. Smlouva může být vypovězena bez dodržení lhůty v případech:
   • Zažádání o zahájení insolvenčního řízení proti vlastníkovi nebo společníkovi smluvního partnera.
   • Použití neschválených obrazových a textových obsahů smluvním partnerem.
   • Použití obchodních informací smluvním partnerem na jiných, než obchodníkem schválených platformách.
   Smlouva může být vypovězena bez lhůty také při předložení jiného závažného důvodu, zvláště z důvodu neplnění nebo porušení povinností stanovených smlouvou a při poškození zájmů a dobrého jména obchodníka.
  3. Také po ukončení smlouvy, jedno z jakého důvodu, platí smlouvou stanovené oboustranné povinnosti tak dlouho, dokud nejsou uzavřeny všechny probíhající obchodní transakce.
  4. S ukončením smlouvy je smluvní partner povinen všechny odkazy na obchodníka a obchodníkovy značky - také na internetu (např. bannery) - bezprostředně odstranit. Smluvní partner nesmí dále používat v písemné komunikaci a v ostatních publikacích jméno obchodníka a nesmí nabízet produkty obchodníka. Všechny obchodníkem zpřístupněné reklamní prostředky jsou bezprostředně - nejpozději po uzavření všech probíhajících obchodních transakcí - vráceny.

 9. Soudní příslušnost

  Smlouva podléhá německému právu. V případě sporu plynoucího z této smlouvy je jako místo soudu stanoveno německé město Kolín nad Rýnem.
 10. Změny smlouvy

  Obchodník si vyhrazuje právo kdykoli upravit ustanovení této dohody. Smluvní partner bude o těchto změnách informován prostřednictvím e-mailu. V případě, že nedojde k vypovězení smlouvy do týdne od příchodu změn, platí změny za akceptované.
 11. Zachování tajemství

  Veškeré informace, zejména obchodní a finanční, zákazníci, seznamy zákazníků, jakožto informace o cenách a o prodeji jsou důvěrné a tak je třeba s nimi zacházet. Tyto informace budou výlučně využity pro vlastní obchodní a jiné účely. Jakékoli odchylky od dohody vyžadují písemnou formu.
  Zachování obchodního tajemství platí také zejména pro výši provize.Toto neplatí pro informace, které jsou všeobecně známé nebo přístupné z veřejných zdrojů, které ale nejsou oficiálním zdrojem jedné ze stran smlouvy. Totéž platí i po ukončení smlouvy.
 12. Ochrana dat

  Smluvní strany se zavazují k tomu, že se v souvislosti s plněním této smlouvy seznámily s tím, že s údaji o zákaznících budou zacházet přísně podle ustanovení vztahujících se k ochraně dat, především v souladu s příslušnými právními ustanoveními o ochraně osobních údajů a EU-GDPR. Data smějí být použita pro reklamní účely pouze v rozsahu stanoveném zákonem a poskytnuta třetím stranám pouze v rámci nezbytném pro vykonání smlouvy.
 13. Záruka a odpovědnost

  Obchodník se tímto zaručuje, že je jeho webová stránka provozována dle aktuálních technických možností. Za další nároky nepřebírá obchodník žádnou záruku.
  Ručení právně-obchodních zástupců, pomocných sil obchodníka je omezeno na úmysl a hrubou nedbalost. V případě povinné náhrady škody obchodníkovi vyplývající ze smlouvy je ručení za majetkové škody omezeno na odhadovanou škodu, maximálně však ve výši příjmů z provizí za poslední měsíc.
  V případě, že učiněné objednávky jsou z důvodu ztráty dat neproveditelné, je předpokladem ručení, že smluvní partner zálohuje data minimálně jednou denně. Také v tomto případě je ručení, jak bylo výše stanoveno, omezeno.
  Jakákoli odpovědnost dle zákona o odpovědnosti za produkt zůstává nedotčena.
 14. Závěrečná ustanovení

  Pokud je jedno ze smluvních ustanovení neúčinné, je v zájmu obou stran vytvořit takové opatření, které bude nejbližší ekonomickému účelu neúčinného ustanovení. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále platná.
  Ústní úmluvy nebudou brány v potaz. Změny v této smlouvě vyžadují písemnou formu. Totéž se týká i samotných změn v písemné formulaci.