Rádce středisek
Najděte lyžařské středisko, které Vám bude perfektně vyhovovat!
  1. Jednoduše zvolte, co je pro Vás důležité.
  2. Na základě Vámi zadaných údajů Vám navrhneme místa, která disponují optimálním lyžařským střediskem právě pro Vás.
Údaje o lyžařském středisku
libovolné libovolné
libovolné libovolné
libovolné
Lyžařské středisko vhodné speciálně pro
nedůležité
nedůležité
nedůležité
Ostatní
nedůležité
nedůležité
nedůležité
nedůležité
Údaje o zájezdu
libovolné
Váš výběr
Velikost střediska: libovolné Začátečníci : nedůležité Snowpark : nedůležité Délka:
Nejvyšší bod ve středisku: libovolné Zkušení a freeride lyžaři : nedůležité Vleky & lanovky : nedůležité země : libovolné
Běžecké stopy - KM : libovolné Hodnocení zákazníků : libovolné Cena na osobu : libovolné
Rodina & děti : nedůležité Après ski : nedůležité Termín: libovolné
Došlo k chybě. Zkontrolujte, prosím, zadané údaje a vyzkoušejte to znovu. Při hledání se vyskytla chyba.

Podmínky účasti v online soutěžích firmy TravelTrex GmbH

Následující podmínky platí pro webové stránky www.snowtrex.cz, které provozuje firma TravelTrex GmbH, se sídlem Bonner Str. 484-486, 50968 KÖLN (GERMANY), dále jen TT. Další kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách pod bodem "Impressum". Uvedené podmínky se vztahují pouze na online soutěže, které jsou mimo jiné realizovány různými kooperačními partnery, kteří poskytují ceny (sponzoři).

§ 1 Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18-ti let, jejichž místem bydliště je Česká republika. Nezletilé osoby se soutěže mohou zúčastnit jen tehdy, mají-li k dispozici výslovný souhlas zákonných zástupců. Zákonní zástupci a zaměstnanci TT nebo zaměstnanci jedné z dceřiných firem a jejich příbuzní nebo osoby s nimi žijící v jedné domácnosti jsou ze soutěže vyloučeny. Vyloučeni jsou rovněž zákonní zástupci a zaměstnanci kooperačních partnerů.

§ 2 Účast a pravděpodobnost výhry v žádném případě nesouvisí s využitím služeb TT nebo s využitím služeb jiných firem, které se podílejí na organizaci soutěže.

§ 3 TT si vyhrazuje právo diskvalifikovat a vyloučit z účasti budoucích soutěží osoby, které narušují průběh soutěže a/nebo manipulují resp. se pokouší manipulovat soutěž a/nebo záměrně porušují pravidla soutěže a/nebo jiným nespravedlivým způsobem narušují losování a to zejména prostřednictvím ohrožení nebo obtěžování zaměstnanců a účastníků soutěže.

§ 4 TT si vyhrazuje právo soutěž (např. pro určité výhry) kdykoli kompletně nebo jen částečně ukončit. Tohle ustanovení platí zejména pro případy, kdy není možné soutěž ukončit dle předem stanoveného plánu (např. při výskytu počítačových virů, chyb v software a hardware nebo z jiných technických důvodů, které znemožňují bezpečnost a zpracování nebo celkový průběh soutěže). V případě předčasného ukončení soutěže vymaže TT veškeré osobní údaje účastníků, adresy a jiné nebudou použity pro reklamní účely. Účastníky udělené povolení platí v tomto případě za odvolané.

§ 5 TT neručí v případě špatných informací uvedených do oběhu účastníky nebo jinými třetími osobami. TT rovněž neručí v případě nabídek třetích, které jsou na webové stránce www.snowtrex.cz nebo na jiných webových stránkách zveřejněny jako soutěže webových stránek www.snowtrex.cz. TT dále neručí v případě nahlášení úpadku kooperačních partnerů a s tím souvisejícími následky na průběh a ukončení soutěže. TT přebírá ručení pouze za škody, které byli způsobeny hrubou nedbalostí TT nebo jedním ze zprostředkovatelů, nebo za škody, vzniklé narušením kardinální povinnosti. To neplatí v případě škod vzniklých poškozením života, těla a/nebo zdraví. Omezení ručení platí zejména v případě škody vzniklé kvůli chybám, zpoždění nebo narušení při přenosu údajů aj., narušení technických přístrojů nebo jiného servisu, nesprávných údajů, ztráty nebo smazání údajů a virů. TT si vyhrazuje právo změny nabídky zájezdů nebo jejich zrušení, je-li tomu tak z oprávněného a důležitého důvodu. Možnost vyplacení výhry v hotovosti je vyloučena. TT neručí za věcné a právní škody, které souvisí s věcnou výhrou, poskytnutou kooperačním partnerem.

§ 6 Výhra zájezdů. V případě výhry zájezdu je kontakt, nezbytný pro zpracování výhry, výhradně mezi výhercem a TT. Není-li termín zájezdu uveden v podmínkách soutěže, je zadání termínu záležitostí TT. Nárok na určitý termín neexistuje. Nezúčastní-li se výherce TT navrhnutého termínu, propadá nárok na výhru. S potvrzením zájezdu souhlasí výherce s podmínkami TT. Příjezd a odjezd na místo zájezdu (letiště, nádraží apod.) se koná zásadně na vlastní náklady výherce, není-li v podmínkách soutěže uvedeno nebo nebylo-li výslovně dohodnuto jinak. To platí rovněž pro náklady, které vzniknou během zájezdu (např. telefonování, nápoje, minibar apod.). Hodnota zájezdu se vztahuje na nejdražší termín a podléhá sezónním odchylkám a kolísání kurzů měny. Náhrada popřípadě vzniklého rozdílu je vyloučena.

§ 7 Ostatní výhry (věcné výhry, poukazy). V rámci soutěže představený předmět není nezbytně identický s předmětem, který představuje výhru. Odchylky modelu, barvy aj. se mohou vyskytovat. Sponzor ceny může představený předmět vyměnit za stejnohodnotný předmět středního druhu a kvality. Věcné výhry budou doručeny TT, sponzorem cen nebo pověřenou třetí osobou prostřednictvím spedice nebo poštou. Není-li v rámci soutěže uvedeno jinak, bude výhra zaslána na poštovní adresu výherce. Doručení zásilky je uvnitř České republiky zdarma. Další náklady za transport nebo clo jsou účtovány výherci. Místo plnění zůstává navzdory převzetí nákladů za poštovné a zaslání výhry TT sídlo TT. Místo plnění zůstává navzdory převzetí nákladů za poštovné a zaslání výhry sponzorem sídlo sponzora. Bude-li výhra doručena spedicí, spojí se tato s výhercem a informuje jej o postupu doručení (termín dodání, nepřítomnost výherce atd.). Náklady za další pokusy doručení výhry (nebyl-li výherce zastihnut) nese výherce, nebylo-li se spedicí dohodnuto jinak.

Dárkové poukazy se zasílají na uvedenou poštovní adresu resp. na e-mailovou adresu. Podmínky použití jsou uvedeny přímo na dárkovém poukazu.

§ 8 Soutěž končí se v soutěži uvedeným dnem vylosování výherců. Vyplacení hotovosti vyhraných cen je vyloučeno. Není-li předání výhry možné, nebo je-li možné jen za nepřijatelných podmínek, obdrží výherce náhradu stejné hodnoty. Náhradu stejné hodnoty obdrží příjemce i v případě, že v soutěži uvedená výhra není v tomto provedení již k dispozici (např. výměna modelu, sezónní zboží).

§ 9 Výherce/výherci budou o výhře informováni e-mailem a musejí se s námi během čtyř týdnů spojit (e-mailem nebo telefonicky). Nespojí-li se s námi výherce během uvedené lhůty, propadá nárok na výhru. Výhra bude předaná jinému výherci.

§ 10 Právní cesta je vyloučena. Od nároku na výhru nelze odstoupit. Platí výhradně právo Spolkové republiky Německo. Je-li některé z uvedených stanovení neplatné, zůstává platnost ostatních podmínek nedotčena. TT si vyhrazuje právo podmínky kdykoli a bez oddělené informace upravovat.


Ochrana osobních údajů

Ano, souhlasím s podmínkami účasti a potvrzuji, že jsem starší 18-ti let. V případě, že s podmínkami nesouhlasím, nemohu se soutěže zúčastnit. Svůj souhlas mohu - nezávisle od soutěže - kdykoli odvolat.

Ano, souhlasím, že mé údaje budou zpracovány, uloženy a použity TravelTrex GmbH resp. jejími kooperačními partnery v rámci soutěže. Předání údajů třetí osobě je možné výhradně v případě, je-li to nezbytné v souvislosti se soutěží. Svůj souhlas mohu kdykoli odvolat. Účast v soutěži přes automatické internetové služby je vyloučena.

Ano, souhlasím s tím, že v případě výhry bude uvedeno mé jméno a příjmení. Svůj souhlas mohu - nezávisle na soutěži - kdykoli odvolat.

Stav informací: leden 2011